ATR - 82

( 13 Nights / 14 Days )

[Destinations covered : Jamnagar, Dwarka, Bet-Dwarka, Porbandar, Nageshwar, Veravel, Somnath, Ahmedabad, Dakor, Ahmedabad, Sidhpur (Amrtugaya), Udaipur, Pushkar, Jaipur]

Day-01 Leave Bangalore for Jamnagar via Bombay + Reach Jamnagar at 11.10 AM +  Leave for Dwaraka. And stay (132 Km)
Day-02 Dwaraka and Bet-Dwaraka
Day-03 Leave for Veravel and visit Porbandar and Nageshwar enroute (218 Km) +  Stay at Veravel
Day-04 Visit Somanath and surroundings
Day-05 Leave for Ahmedabad and stay (433 Km)
Day-06 Ahmedabad to Dakor and back (198km)
Day-07 Sightseeing at Ahmedabad
Day-08 Leave Ahmedabad for Sidapur (Matrugaya) and stay (173 Km)
Day-09 Leave Matrugaya in the afternoon and reach Udaipur (308Km)
Day-10 Sightseeing at Udaipur
Day-11 Leave Udaipur for Pushkar (265Km)
Day-12 Leave Pushkar and stay at Jaipur (209 Km)
Day-13 Sightseeing at Jaipur
Day-14 Sightseeing at Jaipur + Leave for Bangalore in the evening by train
  TOUR ENDS