ATR - 85

( 06 Nights / 07 Days )

[Destinations covered : Jaipur, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ajmer / Pushkar, Jaipur]

Day-01 Jaipur Arrival
Day-02 Sightseeing of Jaipur
Day-03 Jaipur Bikaner (approx 320 Kms/6-7 Hrs)
Day-04 Bikaner Jaisalmer (approx 330 Kms/6-7 Hrs)
Day-05 Jaisalmer Jodhpur (approx 295 Kms/6-7 Hrs)
Day-06 Jodhpur Ajmer/Pushkar (approx 225 Kms/5 Hrs)Drop at Hotel 
Day-07 Pushkar Jaipur (approx 150 Kms/3-4Hrs)
  TOUR ENDS