ATR - 94

( 6 Nights / 7 Days )

[Destinations covered : jaipur, pushkar, chittorgarh, udaipur, jodhpur, jaisalmer]

ATI-94    
Day-01 Jaipur Arrival + city Tour
Day-02 Jaipur city tour 
Day-03 Jaipur - Pushkar - chittorgarh Fort - Udaipur
Day-04 Udaipur city tour 
Day-05 Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer
Day-06 Jaisalmer city Tour 
Day-07 Jaisalmer - Jodhpur - Jaipur
  TOUR ENDS